Erik Solheim har sendt ut 430 ulike postkort, ett til hver av landets ordførere. Kortene viser bilde av en art han ønsker kommunen skal ta spesielt godt vare på. 960 dager etter at kortet mottas i kommunen skal Norge ha klart å stanse tapet av naturens mangfold. Les om biologisk mangfold:
Denne uka sendte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim et postkort til hver av landets ordførere. Hvert kort er prydet med et bilde av et dyr, en sopp eller en plante som krever oppmerksomhet fordi de er truet av utryddelse, eller kan stå i fare for å bli en truet art. Hensikten med de til sammen 430 postkortene, er å oppfordre lokalpolitikerne til å gjøre en innsats for å ta vare på mangfoldet i norsk natur. http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500034909&language=0

Arendal skal ta vare på Damfrosken,Du kan lese om de i et  gammelt innlegg her:  http://www.vgb.no/21500/perma/303096/Damfrosk (Rana lessonae)

Foto Frøken Meg 2007.

Sjekk hva din kommune skal ta vare på her: http://www.dirnat.no/kommunearter

 I alt står nærmere 2 000 arter i fare for å forsvinne fra norsk natur. Disse er listet som truet eller sårbare i Norsk Rødliste. En lang rekke andre arter opplever en negativ utvikling, og kan risikerer å ende som truede arter. Tapet av arter og naturtyper skjer i dag raskere enn noen gang. Dette er bakteppet når Erik Solheim sender postkort til ordførerne.

På hvert kort er det bilde av en art som finnes i den aktuelle kommunen. Teksten på kortet forteller om arten, hva den trues av og kanskje også om hvor den finnes, og i hva slags type leveområde den lever.

dinart

 Foto: DN

360 truede og sårbare arter
I de fleste tilfellene retter kortene oppmerksomhet mot plante-, sopp- eller dyrearter som står i Norsk Rødliste. Omlag 360 av de utvalgte kommuneartene er oppført i rødlista som ”kritisk truet”, ”sterkt truet” eller ”sårbar”. De fleste av de øvrige er i kategorien ”nær truet” som betyr at de har hatt en utvikling som gjør at de er nær ved å bli en truet art.

Lørenskog skal ta vare på:Sinoberbille ‘Cucujus cinnaberinus.

Sinoberbille cucujus_cinnabe IMG 183

Foto Frøken Meg.Sinoberbille (Cucujus cinnaberinus).

"Sinoberbillen" (Cucujus cinnaberinus) er bare funnet noen få steder spredt rundt i landet, bl.a. i Lørenskog kommune. Billen med den karakteristiske røde fargen, som har gitt den navnet, er knyttet til gamle, grove ospetrær der den utvikler seg under barken av nylig døde trær. Fordi arten er funnet så få steder og fordi det sannsynligvis har blitt færre områder med grove, gamle osper i Norge er arten oppført som ”sårbar” i rødlista. Fredet.
Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

 Alle artene er representanter for naturmangfoldet i den enkelte kommune, og ofte dreier det seg om en art som er unik for kommunen.

Arten som er valgt for hver kommune, er ment å være et symbol på at vi i hele landet har en lang rekke arter som er i faresonen. Den enkelte kommunen skal selvsagt ikke gjøre en innsats kun for ”sin art”, men jobbe for å bevare alle sider ved mangfoldet i kommunen. Dette innebærer ikke minst å ta vare på leveområdene til ulike arter.

Nedre Eiker i Buskerud skal ta vare på: Rød skogfrue.Cephalanthera rubra. Rød skogfrue.Cephalanthera rubra Gjerstad 24 juni 2007  

 Foto Frøken Meg.

Som jeg har skrevet om her: http://www.vgb.no/21500/perma/224705/

Orkideen rød skogfrue (Cephalanthera rubra) er knyttet til kalkfuruskog på nedre Østlandet og er den første karplanten som fikk utarbeidet en egen handlingsplan. Den har sitt kjerneområde i Nedre Eiker. Mange av de kjente voksestedene er gått ut, og arten regnes som kritisk truet. Trusler er først og fremst ulike arealendringer, men også flatehogst og treslagsskifte. Fredet.
Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

Leveområder ødelegges
Den desidert viktigste årsaken til at arter går tapt er nemlig at leveområdene enten forsvinner, eller at kvaliteten på leveområdene forringes. Leveområdene går tapt for eksempel ved at de blir nedbygd, oppdyrket, gjødslet, gror igjen, eller at skog blir avvirket.

Grønn fåresopp  Albatrellus cristatus

Foto Frøken Meg: tekst Aust Agder:

Grimstad Skal ta vare på:Grønn fåresopp (Albatrellus cristatus) vokser i frodig, gammel eikeskog. Den er sårbar for flatehogst, treslagsskifte og utbygging.

Grønn Fåresopp Albatrellus cristatus

Foto: Frøken Meg. 

I Grimstad har den flere forekomster, men har også vært truet av inngrep. Grønn fåresopp er oppført som "sårbar" i rødlista.
Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

Norge har forpliktet seg internasjonalt til å stanse tapet av mangfold i naturen innen 2010. Dette er ingen lett oppgave. Kommunene og grunneierne er sentrale i dette arbeidet fordi de forvalter arealene der planter og dyr lever.

 Granvin i Hordaland skal ta vare på: Myk Brunpigg.Hydnellum compactum

Hydnellum compactum Myk_brunpigg

Foto Frøken Meg:  Hydnellum compactum. Myk_brunpigg.

Mjuk brunpigg (Hydnellum compactum) er ein hattsopp med pigga hattunderside. Den veks i frodig edellauvskog med eik og hassel og finst på Sørlandet og Vestlandet.

Hydnellum compactum Myk_brunpigg

Foto Frøken Meg. Hydnellum compactum. Myk_brunpigg.

Det nordlegaste kjente funnet i verda er i Granvin. Urdanes, der den er funnen, er freda som naturreservat, men andre stader kan edellauvskogane være trua av ulike typar utbygging og tekniske inngrep. Mjuk brunpigg er ført opp som "sårbar" i raudlista.
Se postkortet (pdf-fil). Lær mer hos Artsdatabanken

Her har kommunene en jobb å gjøre for eksempel når de fatter vedtak etter plan- og bygningsloven. I tillegg er det nødvendig at alle som bor i kommunen er oppmerksomme på problemet, ettersom vi alle kan bidra til en mer miljøvennlig arealbruk gjennom levemåten og forbruket vårt.

På Direktoratet for naturforvaltning sine nettsider www.dirnat.no/kommunearter vises alle kommuneartene fylkesvis. Her kan du se hvordan kortene som sendes til alle landets ordførere ser ut. Her finner du også mer informasjon om aksjonen og hvordan kommunen kan ta hensyn til truede arter.

En lignende postkortaksjon ble gjennomført i Danmark i 2006, og resulterte i stor interesse for de utvalgte artene og viktigheten av å ta vare på biologisk mangfold. Den norske aksjonen er planlagt og gjennomført etter mønster fra den danske.

 Se også:

Spørsmål om postkortaksjonen kan rettes til:

  • Miljøverndepartementet v/avd. dir. Lindis Nerbø, tlf. 22 24 58 38
  • Direktoratet for naturforvaltning, tlf. 73 58 05 00

Spørsmål om Norsk Rødliste og truede arter kan rettes til:

  • Direktoratet for naturforvaltning, tlf. 73 58 05 00
  • Artsdatabanken, tlf. 73 59 21 45
  • SABIMA v/Rune Aanderaa, tlf. 900 89 284

Faglige spørsmål om spesifikke arter og forekomster kan rettes til Fylkesmannens miljøvernavdeling eller følgende institusjoner:

Nå er det bare på med turtøyet å komme seg ut for å lete etter nye spennede arter.

 God foto jakt.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende