Kulturminneåret 2009: Mål og organisering

Cathrineholm Pissepotte med takløk

Cathrineholm Pissepotte med takløk

Tekst fra http://www.kulturminneaaret2009.no/om_kulturminnearet_2009/mal_og_visjoner

Bilder Frk_Meg.

Et hovedkjennetegn ved Kulturminneåret 2009 er at det er både aktivitetene rundt kulturminnene og kulturminnene selv som står i sentrum.

Gleden over de nære ting

Året skal gjennomføres i aktivt samarbeid med statlig og kommunal sektor. Det er satt av 18,1 millioner for å løfte frem kulturminnevernet gjennom tydelige markeringer av hvordan arbeidet med kulturminnevern peker fremover. Dagliglivets kulturminner åpner for å vise gleden over å ta vare på de nære ting, som gir oss en direkte og konkret opplevelse av sammenheng bakover i tid.

Knappeskrin

Knappeskrin

Samarbeid på tvers i en sammensatt sektor

Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har tildelt Norges kulturvernforbund hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre Kulturminneåret 2009 som en satsing for hele kulturminnevernet i Norge. Forbundet representerer 190000 medlemmer som arbeider med bevaring av små og store kulturskatter på frivillig basis.

Innenfor en bred og sammensatt sektor vil vi finne frem til konkrete samarbeidsformer mellom stat, kommune og frivillig sektor, for å vise hvor mange som er engasjert i arbeid med historie. Samarbeid på tvers vil være fruktbart i kulturminnevernet også etter 2009.

velfylt medisinskap

Digital formidling av kulturminner

I Kulturminneåret 2009 skal vi løfte formidlingsvirksomheten vår inn i en interaktiv digital verden. Arbeid med dokumentasjon og registrering har allerede lenge vært i forkant av den teknologiske utviklingen. Nå er turen kommet til å levendegjøre dette materiale på sosiale nettsteder. Alle kan nå nyttiggjøre seg ressursene vi legger ut og legge inn bilder og fortellinger selv. -Verdien i det du velger å minnes blir større i det du deler det med mange.

Utvide kulturminnebegrepet

Kulturminneåret 2009 skal utvide begrepet kulturminne, for å vise at et aktivt forhold til fortiden har stor relevans for mennesker i dag. Helberg er opptatt av at kulturminner ikke kjenner landegrenser. Minnene og vår oppfatning av dem utvikler seg både over tid og i møte mellom kulturer.

I Kulturminneåret 2009 gjennomgår vi hvordan kulturminner ofte er knyttet til naturopplevelser. Vi ser på hvordan kulturminneproduksjon kan knyttes opp til kunstnerisk virksomhet. Vi etablerer at kulturminner kan være dine personlige minner. Kulturminneåret 2009 er derfor på mange måter de glemte kulturminnenes år. Vi arbeider for å løfte frem det store i det lille og la nye stemmer slippe til.

Fokus på frivillighet

Kulturminner utgjør en hukommelsesbank det er viktig å ivareta, men Kulturminneåret 2009 skal i like stor grad fremme innsikten om at arbeidet med å ivareta kulturminner har en selvstendig verdi. Svært mye av slikt arbeid gjøres av frivillige. Denne innsatsen bidrar både til å ivareta kulturminner i betydelig grad og det gir de som utfører det glede og økt selvforståelse.

Skal inkludere alle

Det er en viktig oppgave å gjøre kulturminnene relevante i dagens samfunn slik at mennesker blir berørt og nysgjerrige – at de får et ønske om å vite mer om et tema, en person, et fenomen, konsekvenser og ikke minst hvordan ting henger sammen. Derfor skaper vi sosiale nettsteder hvor publikum legger inn sine egne minner og fortellinger og, i noen tillfeller, rangerer dem etter sin oppfatning av hva som er verdt å ta vare på.

Arbeidsform

Å bruke planleggingsåret 2008 og selve Kulturminneåret 2009 til å innlede nye samarbeidsallisanser og videreutvikle eksisterende står helt sentralt i arbeidet. Kulturminneåret 2009 arbeider derfor etter følgende strategier:

 • at aktiviteter tilpasses den enkeltes organisasjon/institusjons planer slik at man sikrer en lokal forankring.
 • å skape arenaer (ideémøter, workshops, konferanser) der folk fra ulike miljøer får anledning til å møtes, utveksle ideer og få et faglig påfyll. Ved å legge til rette for møter der representanter fra ulike fagmiljøer så vil Kulturminneåret 2009 oppfordre til å utvikle nye samarbeidsallianser og få andre perspektiv på sitt eget fagområde. Dette vil være viktige bidrag til å utvikle ny kunnskap.
 • å utvikle landsdekkende prosjekter som binder sammen ulike deltakere, skaper en felles forståelse og ikke minst synliggjør Kulturminneåret 2009.På sikt håper vi at dette året vil bidra til å forankre og synliggjøre kulturminnenes betydning, samt å øke rekrutteringen av aktive kulturvernere og å styrke samarbeid og tverrfaglighet i kulturminneforvaltningen.

Organisering

Oppdragsgivere

Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet står samlet bak satsningen. Norges kulturvernforbund har fått hovedansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av året. Kulturvernforbundet samarbeidet nært med Riksantikvaren, ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum,  Norges museumsforbund og KS. Disse utgjør en arbeidsgruppe som koordinerer den offentlige og frivillige innsatsen. Gruppen ledes av Kulturvern­forbundet. Sekretariatet for Kulturminne­året 2009 er også sekretariat for arbeidsgruppen. Ved behov trekkes andre samarbeidspartnere inn.

Den nasjonale koordineringsgruppen

 • Norges kulturvernforbund er paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern. Organisasjonen arbeider for å styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv ved å øke kjennskapen og interessen for historie og kulturvern, støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner, samt bedre rammevilkårene for kulturvernet. Norges kulturvernforbund ble dannet i 1994 og har i dag 19 medlems-organisasjoner med rundt 190 000 medlemmer og 1400 fylkes-/lokallag. Koordineringsgruppen ledes av styreleder i Norges kulturvernfobund Johan S. Helberg.
 • ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur- og kirkedepartementet. ABM-utvikling arbeider både med felles utviklings- og samarbeidstiltakt og med sektorspesifikke utfordringer for arkiv,- bibliotek- og museumssektoren.
 • vesterveien-arendal-1953

  vesterveien-arendal-1953

 • Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet i juni 1996. Forbundet er en videreføring av (tidligere) Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer (NKKM) og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i 1918. Mai 2000 ble Norges museumsforbund slått sammen med Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML). Samlet har Forbundet 433 medlemmer.
 • KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
 • Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning er Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har et overordnet ansvar for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern.

Eiketree på Hylleveien

Eiketree på Hylleveien

Sekretariatet for Kulturminneåret 2009

Sekretariatet består av fire kulturhistorikere plassert to etasjer under Norges kulturvernforbund i Stortingsgaten 12 i Oslo. Vi jobber frem de seks formidlingsprosjektene som Norges kulturvernforbund har ansvar for; Fordums kraft, dagligliv.no, Kulturminneløypa, Hva er et kulturminne?, ukens kulturminne og artikler om kulturminnvern. I tillegg planlegger og gjennomfører vi kommunikasjonsarbeidet for Kulturminneåret 2009 og kontaktarbeidet på tvers i sektoren med foredrag og løpende prosjektarbeid. Sekretariatet arbeider også med utformingen av de fire nasjonale prosjektene.

Les her om Kulturminneårets sekretariat. http://www.kulturminneaaret2009.no/om_kulturminnearet_2009/sekretariatet-1

Hva mener du er kulturminne?

Vis meg gjerne et og legg inn link.:)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende